1、Sheng Zhong, Hong Zhong, Xinyi Huang, Panlong Yang, Jin Shi, Lei Xie, Kun Wang, Security and Privacy for Next Generation Wireless Networks. Springer, ISBN 978-3-030-01150-5.